Staňte se součástí jedinečného světového projektu
Limitovaná edice: 1 999 výtisků pro celý svět, 61 výtisků pro Českou republiku
Vyberte si svoje číslo knihy: 701 – 761

Fascinující knižní dílo

Sixtinská kaple
jako fascinující knižní dílo

Exkluzivní fotografické zpracování kaple
v poměru 1 : 1

Reprodukce děl
zařazené do tří svazků
o rozměrech 43,5 cm × 61 cm

Limitovaná edice:
1999 kusů pro celý svět,
61 kusů pro Českou republiku

Koupí této publikace se stanete čestným donátorem rekonstrukce Sixtinské kaple, neboť část prostředků
z prodeje využije Vatikán na rekonstrukci Sixtinské kaple.

„KDO NEVIDĚL SIXTINSKOU KAPLI,
NEMŮŽE SI NIKDY UDĚLAT PŘEDSTAVU O TOM, CO DOKÁŽE JEDEN ČLOVĚK.“

Johann Wolfgang Goethe (28. srpna 1787)

Sixtinská kaple

Veškerý duch renesance, na němž se zakládá to nejlepší z evropské civilizace, je obsažen ve dvou symbolech.

Tím prvním, v němž lze rozpoznat počáteční znaky humanismu jako nové éry v myšlení člověka a chápání světa, je Brunelleschiho kupole chrámu Santa Maria del Fiore ve Florencii. Tím druhým, který je vrcholem tohoto mimořádného období evropské kultury, je jednoznačně malířská výzdoba Sixtinské kaple v Římě, dílo Michelangela Buonarrotiho a jiných význačných umělců italské renesance.

Na 1200 čtverečních metrech fresek Michelangelo zachytil vlastními silami a s gigantickým úsilím v letech 1508–1512 Stvoření světa a v letech 1536–1541 Poslední soud na zakázku papeže Julia. Vzniklo dílo, které není pouze biblickým vyprávěním v obrazech, ale skutečným vyjádřením zázračného spříznění dvou sil – Božího a křesťanského poselství a tvůrčí vůle Člověka.

Michelangelovo malířské veledílo v historii nemá obdoby, pokud jde o rozsah, osobní výkon i schopnost sloučit do jednotného celku uměleckou představu s architekturou, s duchovním i pozemským rozměrem. Je nenahraditelné a zůstane nepřekonané. Mocí svých barev a zobrazených postav představuje ten nejucelenější doklad vzepjetí uměleckého talentu inspirovaného Slovem, je odkazem doteku Člověčenství a Boha. Smysl tohoto díla překonává staletí a dodnes desítky tisíc návštěvníků této pokladnice s úžasem zvedají hlavu k malbám, které se nacházejí na stěnách kaple a na klenbě ve výšce dvaceti metrů.

Unikátní trojsvazkové dílo

Nakladatelství Scripta Maneant ve spolupráci s Vatikánskými muzei připravilo unikátní třísvazkové dílo, které v nejvyšší možné kvalitě obrazových reprodukcí v úplnosti dokumentuje celou uměleckou výzdobu Sixtinské kaple. Fotografická kampaň řízená nejpřísnějšími vědeckými kritérii s použitím nejmodernějších digitálních a softwarových technologií umožnila docílit takového stupně dokumentace, který svou věrností a přesností detailů převyšuje i běžnou rozlišovací schopnost lidského oka.

Svazky limitované edice obsahují:

 • Poslední soud
 • Strop – Stvoření světa
 • Fresky z 15. století – malby na jižní, severní a západní stěně od předních malířů italské renesance jako Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Cosimo Rosselli, Luca Signorelli; kompletní dokumentaci mramorové polychromované výzdoby podlahy kaple

Svým jedinečným provedením se tato publikace chce poklonit dokonalosti a velikosti umění, které je dodnes vepsané do povědomí všech vzdělaných lidí. Umožnuje do podrobností prostudovat rukopis a zručnost Michelangela a ostatních tvůrců, poznat techniku jejich malby a porozumět jejich osobnostem tak, jak to mohli naposledy učinit italští restaurátoři v 80. letech 20. století – spatřit Sixtinskou kapli tak, jak ji nemůže vidět žádný běžný návštěvník, a kdykoliv se do ní moci vrátit otevřením knihy.

Autor úvodního textu

Autorem doprovodného úvodního textu a popisků k reprodukcím
je dnešní ředitel Vatikánských muzeí, prof. Antonio Paolucci (nar. 1939), jmenovaný papežem Benediktem XVI.

Tento uznávaný historik umění, vyškolený u Roberta Longhiho, působil se svrchovanou autoritou ve vedení památkových ústavů ve Veroně, Mantově a v Benátkách, řídil soustavu florentských uměleckých muzeí, galerii Uffizi, florentskou restaurátorskou školu, regionální památkový ústav pro Toskánsko, byl vrchním komisařem pro restaurační práce na bazilice sv. Františka v Assisi, poškozené zemětřesením, a ministrem kultury Italské republiky. Je nositelem mnohých italských řádůa francouzské Čestné legie. Je autorem desítek článků pro tisk i předních odborných publikací a monografií všech významných renesančních umělců, organizátorem výstav o umění italské renesance.

Jeho text k této jedinečné publikaci představuje nejen vyjádření předního znalce a milovníka umění,
ale svou střídmostí vyjadřuje úctu k významu a velkoleposti tak význačné památky celosvětové a evropské kultury, jakou je Sixtinská kaple.

» Andrea Louis Ballardini, restaurátor a malíř, Itálie«

Sixtinská kaple

Uspořádání maleb v jednotlivých svazcích

1) POSLEDNÍ SOUD

Dílo je popsáno ve třech souborech: a, b, c

 1. Dvě lunety:
  • Andělé s nástroji Kristova mučení
 2. Kristus Soudce a Panna Maria mezi světci:
  • Kristus Soudce
  • Panna Maria
  • U jejich nohou svatí patroni Říma, Vavřinec s roštem a Bartoloměj se staženou kůží (tvář v kůži je trpkým autoportrétem umělce)

  • Svatý Petr s klíči
  • Svatý Šimon z Kyrény (nebo Dismas) nesoucí kříž
  • Svatý Šebestián s šípy
  • Svatá Kateřina Alexandrijská s ozubeným kolem
  • Svatý Blažej se železnými hřebeny
  • Dismas (nebo svatý Filip) s křížem
  • Šimon Zelóta s pilou
  • Svatý Ondřej s křížem
  • Jan Křtitel s přikrývkou z velbloudí srsti
 3. Konec věků:
  • Andělé s polnicemi
  • Ďáblové strhávají zatracené do pekla
  • Vyvolení stoupají do nebe
  • Dvojice vzkříšených visí na růženci
  • Zmrtvýchvstalí získávají opět tělesnou podobu
  • Peklo se dvěma dantovskými postavami; Charonem a Minoem (s tváří Biagia da Cesena)

2) STROP

Michelangelo vypráví dějiny lidstva před příchodem Krista a navazuje tak na příběhy na nástěnných freskách.

Kompozice:

 • 9 panelů s výjevy z knihy Genesis: stvoření světa, stvoření člověka a jeho vyhnání z ráje, potopa světa, Noemova rodina − znovuzrození lidstva.
 • Ve výsečích, jež oddělují kápě, je zobrazeno 5 sibyl a sedm proroků.
 • Ve 4 pendentivech vidíme výjevy s Božími zásahy do osudů vyvoleného národa.
 • V kápích a lunetách pod nimi Kristovi předci.

Symbolické dekorace: nahé mužské postavy – „ignudi“ (každá dvojice drží medailon s námětem příběhů Stvoření) umístěné vedle panelů s výjevy z knihy Genesis, putti držící plakety mezi lunetami a nahé bronzové postavy nad kápěmi. Posloupnost:
Postupujeme od vstupní stěny, s pohledem obráceným vzhůru, čelem ke stěně s Posledním soudem:

 • Pendentiv vlevo: David a Goliáš
 • Pendentiv vpravo: Júdit a Holofernés
 • Středová výseč mezi dvěma pendentivy: prorok Zacharjáš
 • Středový panel: Noemova opilost
 • Vlevo: prorok Joel
 • Vpravo: Sibyla Delfská
 • Středový panel: Potopa světa
 • Následující středový panel: Noemova oběť
 • Vlevo: Sibyla Eritrejská
 • Vpravo: prorok Izajáš
 • Středový panel: Prvotní hřích a vyhnání z ráje
 • Následující středový panel: Stvoření Evy
 • Vlevo: prorok Ezechiel
 • Vpravo: Sibyla Kumská
 • Středový panel: Stvoření Adama
 • Následující středový panel: Bůh odděluje souš od vody
 • Vlevo: Sibyla Perská
 • Vpravo: prorok Daniel
 • Následující středový panel: Stvoření Slunce, Měsíce, hvězd a rostlin
 • Středový panel: Oddělení světla od tmy
 • Vlevo: prorok Jeremjáš
 • Vpravo: Sibyla Libyjská
 • Pendentiv vlevo: Potrestání Hamana
 • Pendentiv vpravo: Bronzový had
 • Středová výseč mezi dvěma pendentivy: prorok Jonáš

Nyní pokračujeme stropními lunetami, věnovanými Kristovým předkům (od vstupní stěny, s pohledem vzhůru a zleva doprava v postavení čelem k oltářní stěně):

 • Luneta s Jákobem a Josefem
 • Luneta s Eleazarem a Mattanem
 • Luneta s Achimem a Eliudem
 • Luneta s Azórem a Sádokem
 • Luneta a kápě se Zorobabelem, Abiudem a Eliakimem
 • Luneta a kápě s Joziášem, Jechoniášem a Salatielem
 • Luneta a kápě s Uziášem, Jótamem a Achazem
 • Luneta a kápě s Ezechiášem, Manasem a Amosem
 • Luneta a kápě s Roboámem a Abiou
 • Luneta a kápě s Asafem, Jóšafatem a Jóramem
 • Luneta a kápě se Salmónem, Boázem a Obédem
 • Luneta a kápě s Isajem, Davidem a Šalomounem
 • Luneta s Amínadabem
 • Luneta s Naasonem

Končíme reprodukcemi monochromních tond (medailonů) s příběhy Stvoření z Druhé knihy Samuelovy a Druhé knihy královské:

 • Joáb zabíjí Abnéra
 • Bidkar odhazuje Jóramovo tělo
 • Smrt Uriášova
 • Jehú ničí sochu boha Baala
 • David před prorokem Nátanem
 • Vyhlazení Achabova kmene
 • Smrt Abšalomova
 • Medailon bez výzdoby
 • Izákova oběť
 • Eliáš stoupá na ohnivém voze k nebi

3)FRESKY Z 15. STOLETÍ NA JIŽNÍ, SEVERNÍ A ZÁPADNÍ STĚNĚ
A PORTRÉTY PAPEŽŮ

Příběhy Krista a Mojžíše na stěnách jsou zachyceny v dílech, která jsou s nimi spojena podle ikonografického programu stanoveného Sixtem IV. Cyklus fresek začíná na jižní stěně u oltářní stěny a pokračuje severní stěnou u oltáře střídavě až k poslední u severní strany vstupní stěny:

Jižní stěna:
Mojžíšův návrat do Egypta (Perugino), nahoře dva papežové: Klement I. a Evaristus

Severní stěna:
Křest Kristův + replika nad tondem s Bohem Otcem, nahoře dva papežové: Anaklét a Alexandr I.

Jižní stěna:
Výjevy z Mojžíšova života (Botticelli), nahoře dva papežové: Sv. Sixtus I. a Hyginus

Severní stěna:
Pokušení Krista (Botticelli), nahoře dva papežové: Telesforus a Pius I.

Jižní stěna::
Přechod přes Rudé moře (Biagio d’ Antonio Tucci), nahoře dva papežové: Anicetus a Eleuterus

Severní stěna:
Povolání prvních apoštolů (Ghirlandaio), nahoře dva papežové: Soter a Viktor

Jižní stěna:
Předání desek Zákona (Cosimo Rosselli), nahoře dva papežové: Zefyrinus a Urban I.

Severní stěna:
Kázání na hoře (Cosimo Rosselli), nahoře dva papežové: Kalixt I. a Poncián

Jižní stěna:
Potrestání Kóracha, Dátana a Abírama (Botticelli), nahoře dva papežové: Anterus a Kornélius

Severní stěna:
Kristus předává Petrovi klíče (Perugino), nahoře dva papežové: Fabián a Lucius I.

Jižní stěna:
Mojžíšův testament a smrt (Luca Signorelli a Bartolomeo della Gatta), nahoře dva papežové: Štěpán I. a Dionýsius

Severní stěna:
Poslední večeře Páně (Cosimo Rosselli a Biagio d’ Antonio), nahoře dva papežové: Sixtus II. a Felix I.

Vstupní stěna, jižní strana:
Rozjímání nad Mojžíšovým tělem (Matteo da Lecce), nahoře dva papežové: Eutychianus a Marcellus I.

Vstupní stěna, severní strana:
Zmrtvýchvstání Krista (Hendrick van der Broeck) a dva papežové: Marcellinus a Caius.

Transenna a kůr

 • Mramorová transenna a kůr (Mino da Fiesole, Andrea Bregno a Giovanni Dalmata)

Podlaha
Popis polychromní mramorové vykládané podlahy s kosmatským vzorem.

 • Reprodukce postupu označujícího směr procesí.
 • Reprodukce podlahových mozaik určujících umístění papežského stolce, sedadel kardinálů a pohyb celebrujících během obřadu.

Exkluzivní fotografické zpracování
v poměru 1 : 1

Sixtinská kaple je pomocí trojrozměrné rekonstrukce celého prostoru a díky použití exkluzivní technologie zreprodukována v měřítku 1 : 1. Fotosnímky jsou pořizovány zvláštní technikou s laserovým zaměřením, čímž přesností detailů fotografie předčí i běžnou rozlišovací schopnost lidského oka.

Poslední soud namalovaný v letech 1536 – 1541, rozměry: 12,2 x 13,7 m
Každý obdélník vyznačený v mřížce představuje dvojstranu z knihy.

NOVÉ OBRAZOVÉ ZPRACOVÁNÍ SIXTINSKÉ KAPLE PŘESNOSTÍ DETAILŮ PŘEDČÍ I BĚŽNOU ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST LIDSKÉHO OKA

Videogalerie

Jak celý projekt vznikal

Fascinující knižní dílo ve třech svazcích si můžete vychutnat díky nejpokročilejším fotografickým technologiím
a speciálnímu softwaru.

Fotosnímky byly pořizovány zvláštní technikou s laserovým zaměřením, čímž přesností detailů fotografie předčí
i běžnou rozlišovací schopnost lidského oka.

Roundshoot VR Drive je motorizovaná panoramatická hlava, která patří ke špičce ve své kategorii. Právě díky ní jsou vytvářena detailní automatizovaná panoramata. Je ideální na tvorbu virtuálních prohlídek, sférických fotografií, gigapixelových fotografií, 32-it HDR a videí. Všechny obrázky zachycuje v extra vysoké kvalitě.

Technické vybavení: 3 Eos 5Dsr kamery, rozlišení 50 megapixelů, 500 mm Lens Tele, 400 mm DXO Lens, 180 mm Lens. 11metrové lešení a 7metrový stativ. 2 iMac 5k s 128 Gb RAM, MacBookPro, 30 Tb server a mnohem víc...

Autoři fotili Sixtinskou kapli po 37 letech a celý projekt vznikal pod záštitou Vatikánu. Kvůli návštěvám jsou malby
v Sixtinské kapli ohrožené, takže výsledná kniha je mimořádně hodnotné dílo, které přetrvá dlouhá desetiletí.

Podívejte se na krátké VIDEO:

Staňte se donátorem rekonstrukce nejslavnější renesanční památky světa
SIXTINSKÁ KAPLE

Kniha vychází v celosvětově limitovaném nákladu 1999 kusů, z toho 61 kusů pro Českou republiku, a část peněz z prodeje bude věnována na rekonstrukci kaple.
Vyberte si číslo své knihy: 701 – 761

Sixtinská kaple jako fascinující knižní dílo obsahuje

 • Exkluzivní fotografické zpracování Sixtinské kaple v poměru 1 : 1
 • Autor textu prof. Antonio Paolucci
 • Reprodukce děl zařazené do třech svazků:
  • Poslední soud
  • Strop
  • Fresky z 15. století
 • Každý svazek obsahuje 254 plnobarevných stran (dvoustrany, trojstrany, čtyřstrany)
 • Rozměr každého svazku je 43,5 x 61 cm
 • Váha všech tří svazků je cca 30 kg
 • Ochranná kazeta na všechny 3 svazky
 • List vlastnictví
 • Rukavice

Cena: 329 000 Kč

Objednávky:

Publikaci Sixtinská kaple je možné koupit pouze prostřednictvím webové stránky
www.luxusniknihovna.cz

Úvod Knihy
Exkluzivní knihy Luxusní edice TOPsellery Móda Design Umění
Doporučujeme Michelangelo Leonardo Sixtinská kaple Luxusní knihovna
O projektu Rodinná Bible Obchodní podmínky Kontakt
Přihlášení Košík